Förslag till

Stadgar

 

Föreningens Stadgar
22/3 2022

 § 1 Sällskapets namn

Sällskapet Lelångenbanan med säte i Uddevalla kommun.

§ 2 Firmatecknare

Sällskapets firmatecknare utses varje år av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet och bör i normala fall vara ordförande och kassör. Firma tecknas härvid var för sig eller i förening.  

§ 3 Sällskapets värdegrund.

-          Varje enskild medlem ska känna sig sedd och bekräftad

-          Medlemmarna ska alltid bemöta varandra med respekt och värdighet

-          Medlemmarna bryr sig om varandra

-          Alla som vill - oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, - ska känna sig trygga och välkomna i Sällskapet

-          Glädje och gemenskap är starka drivkrafter i Sällskapets verksamhet, vilken vi vill bedriva för att kunna ha roligt, må bra, äta vår korv och göra goda prestationer

§ 4 Vision.

Sällskapets långsiktiga verksamhet styrs av ’Sällskapets ’Vision’. Vart femte år på årsmötet antas en rullande femårsplan gällande Sällskapets långsiktiga verksamhet, bygginriktning, investeringar, utåtriktad verksamhet mm, allt kopplat till den varje år fastställda budgeten.

§ 5 Medlemskap

Medlem i Sällskapet är den som vill verka för Sällskapets visioner, som förbinder sig att följa Sällskapets stadgar samt betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlem som ingår i ”bygg-gruppen” betalar därutöver av styrelsen fastställd summa.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Därutöver två suppleanter. Ojämna år väljs kassör, sekreterare, en ordinarie ledamot samt, en suppleant på två. Jämna år väljs ordförande, en ordinarie ledamot samt en suppleant på två år. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder Sällskapet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å Sällskapets vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31 januari.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 28 februari avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skickas via e-post eller vanlig post senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Kallelsen läggs också upp på Sällskapets hemsida.

Motioner till årsmötet från medlem eller från grupp av medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen avger yttranden vilka tillsammans med alla relevanta handlingar görs tillgängliga på Sällskapets hemsida.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

                      4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

                      5. Fastställande av dagordning.

                      6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.Växelvisa val av ordförande, kassör, sekreterare, styrelsesuppleanter samt av två revisorer och en revisorssuppleant för två år.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för Sällskapet eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

§ 11 Medlemsmöte

Under hösten, vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, hålls ett medlemsmöte, där styrelsen informerar om aktuella frågor och där medlemmar kan komma med frågor och förslag. Kallelse till detta möte skickar via e-post/post samt via information på hemsidan.

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 25% av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 14 Beslut på årsmöte och extra årsmöte

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder; vid personval sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet, för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

§ 15 Ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 75% av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna kan ges såväl av enskild medlem som av styrelsen.

§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 17 Uteslutning av medlem

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fjorton dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju dagar efter beslutet.

§ 18 Upplösning av Sällskapet

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 75% av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till… verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål etc. - Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till sponsorer och bidragsgivare.